1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
AKTUALNOŚCI
2021-10-15
Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnym
Warszawa

01.10.2021

 

 
Szanowni Państwo,
obwieszczeniem opublikowanym MSiG w dniu 30 września 2021 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 190/2021 (6335) pod poz. 61439, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-1 (Dz. U. 2020 poz. 1086) oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2019 poz. 243 ze zm.) otwarte zostało postępowanie o zatwierdzenie układu Spółki IDS-BUD S.A. w Warszawie.
Postępowanie restrukturyzacyjne otwarte zostało na wniosek Spółki i ma na celu ochronę najlepiej pojętych interesów Spółki oraz jej kontrahentów.
Informujemy, że:
 1. intencją Spółki jest nieprzerwane kontynuowanie umów oraz wypracowanie przy udziale wierzycieli rozwiązań które doprowadzą do zawarcia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
 2. wypowiadanie umów jest nieuzasadnione ze względu na szczególny cel postępowania restrukturyzacyjnego, jakim jest umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli;
 3. skutkiem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jest m.in. ograniczenie możliwości rozwiązania umowy wzajemnej przez drugą stronę umowy;
 4. zgodnie z art. 150 ust 1 PR wierzytelności osobiste wobec Spółki, które powstał przed 30 września 2021 roku, jak również odsetki od tych wierzytelności, mogą być zaspokojone jedynie w drodze układu, który zostanie zawarty w toku prowadzonego postępowania;
 5. jednocześnie informujemy i przypominamy, ż układem objęte są zaległości sprzed otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Spółki, natomiast należności, powstał po 30 września 2021 roku będą wypłacane regularnie, zgodnie z terminami umownymi;
Pragniemy również podkreślić ż restrukturyzacja nie jest upadłością a intencją Spółki jest dalsze istnienie w obrocie gospodarczym.
Z poważaniem,
Zarząd IDS-BUD S.A.