1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
AKTUALNOŚCI
2019-09-26
Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych
Ostrów Wielkopolski

Wrzesień 2019

 

 
W dniu 09.09.2019 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie osadów ściekowych – obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwienie: Budowa hali pod urządzenie suszące wraz z instalacją suszenia osadów ściekowych”.
 
Zamawiającym jest WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
 
Wykonanie zadania, o którym mowa powyżej następuje w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie polega na zaprojektowaniu, wykonaniu niskotemperaturowej instalacji suszenia osadów ściekowych, wykorzystującej do procesu suszenia pompy ciepła, która zainstalowana zostanie w nowobudowanym budynku instalacji suszenia osadu. Zakres przedsięwzięcia obejmie w szczególności:
 • Budowę budynku instalacji suszenia osadu – budynek jednokondygnacyjny o pow. ok. 350m2;
 • Montaż instalacji suszenia osadów w ww. budynku – suszarka niskotemperaturowa oparta o pompy ciepła – 2 linie technologiczne o wydajności łącznej ok. 31 Mg/d osadu odwodnionego, ilości odparowywanej wody: minimum 24 Mg H2O/d;
 • Wykonanie układu transportu osadu odwodnionego do instalacji suszenia;
 • Wykonanie układu transportu osadu wysuszonego do kontenerów usytuowanych w istniejącej wiacie magazynowej; e)Wykonanie wszystkich niezbędnych sieci między obiektowych, w tym:
  • Rurociągów/przenośników osadu odwodnionego zasilających instalację suszenia osadu,
  • Przyłącza wody technologicznej,
  • Przyłącza elektroenergetycznego – dwóch linii kablowych, zasilających poszczególne linie technologiczne suszarni, wyprowadzonych z odrębnych sekcji Rozdzielni Głównej Niskiego Napięcia 0,4 kV Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie, zapewniającego zasilanie suszarni wraz z urządzeniami pomocniczymi i instalacją automatyki i sterowania w energię elektryczną,
  • Sieci sterowniczych i transmisji danych,
  • Przyłącza wody wodociągowej, który zapewniać będzie zaopatrzenie budynku instalacji suszenia w wodę na cele socjalne i technologiczne oraz na cele p.poż.
  • Odprowadzenia odcieków i ścieków bytowych do przepompowni odcieków z odwadniania osadu,
 • Przebudowę układu dróg i placów w rejonie budynku instalacji suszenia osadu, w tym:
  • Nowobudowane drogi i place na potrzeby obsługi instalacji suszenia osadów o powierzchni niezbędnej do prowadzenia prac serwisowych instalacji – około 300m2 ,
  • Powiązanie nowobudowanych dróg z istniejącym układem komunikacyjnym.
 
W ramach przedsięwzięcia należy również zaprojektować i wykonać dostosowanie układów sterowania i automatyki procesów suszenia osadu oraz zapewnienie ich pełnej kompatybilności z instalacją odwadniania osadów realizowaną w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia technologicznego oraz wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu w obrębie projektowanego budynku i podłączenia wszelkich koniecznych mediów, instalacji sterowniczych i zasilania.
 
Termin realizacji inwestycji: 20 miesięcy od daty podpisania umowy.