1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
AKTUALNOŚCI
2020-09-30
Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji
Warszawa

30.09.2020

 

 

Działając w imieniu spółki pod firmą: „IDS-BUD SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447186, posiadającej REGON: 34054736000000, NIP: 8921459849, kapitał zakładowy: 6.000.000,00 zł (w całości wpłacony), dalej jako „Spółka”, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020 r.

 

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu Spółki otwarte jest od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 15:00 przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa.

 

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304374, będącej firmą inwestycyjną [numer zezwolenia DRK/WL/4020/23/30/2016/87/1] uprawnioną, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi [t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 89] do prowadzenia rachunków papierów wartościowych) („NWAI”) prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328 [1] § 1 Kodeksu spółek handlowych (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2021 r) („Rejestr Akcjonariuszy”), wybranym uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


Jednocześnie informuje, iż zgodnie z w/w ustawą:

 • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie;
 • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania;
 • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia Spółki;
 • Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi;
 • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy;
 • Po dniu 1 marca 2021 r. wobec Spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy;
 • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 1 marca 2026 r.