1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
AKTUALNOŚCI
2013-12-11
IDS-BUD S.A. dokona modernizacji kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego

WODOCIĄGI

Pruszków

grudzień 2013

Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego

IDS-BUD S.A. 5 grudnia 2013 r. podpisał umowę na realizację zadania pn:. „Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego”.

Zadanie będzie realizowane w ramach Projektu nr POIS.01.01.00-00-204/09:

„Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV” objętego finansowaniem ze środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko na lata 2007-2013.

Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna.

 

Zakres Robót w ramach zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

a)         modernizacji kolektora sanitarnego A -  1100/1750 na długości około 1414 m,

b)         modernizacji kolektora sanitarnego B - 600/1100 na długości około 2472 m,

c)         modernizacji kolektora sanitarnego C - 600/1100, 800/1400 na długości około 7222 m,

d)         modernizacji kolektora sanitarnego D - 600/1100 na długości około 897 m,

e)         modernizacji istniejącego uzbrojenia na kolektorach A, B, C i D tj. komory kanalizacyjne (235 szt),

f)         modernizację odgałęzień bocznych o długości orientacyjnej 2000 m wpiętych w kolektory ściekowe poddawane renowacji w zakresie zgodnym z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w ramach POliŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko),

g)         zagospodarowania terenu planowanej inwestycji i przywrócenie go do stanu pierwotnego. Odtworzenie terenu należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności kosztów ponoszonych przez Zamawiającego w ramach POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

 

Realizacja planowanej inwestycji spowoduje:

- poprawę stanu technicznego kolektorów sanitarnych poprzez wzmocnienie ich konstrukcji,

- ograniczy infiltrację wód gruntowych do systemu kanalizacyjnego,

- ograniczy eksfiltrację ścieków sanitarnych do gruntu,

- ochronę zlewni rzeki Utraty,

- poprawę standardu życia mieszkańców.

 

Termin realizacji: nie później niż 31.10.2015 r.