1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2015-12-24
Linia 400 kV Piła
small1 small2 small3 small4

LINIA 400kV

Piła Krzewina – Plewiska

grudzień 2015

Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska
big
W dniu 04.12.2015 r. została podpisana umowa na budowę linii 400 kV Piła Krzewina–Plewiska.
 
Zamawiającym są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 
Wykonawcą jest Konsorcjum w składzie:
 • IDS Energetyka Sp. z o.o. (spółka należąca do IDS-BUD S.A.) - Lider
 • ENPROM HVL Sp. z o.o. (spółka należąca do ENPROM Sp. z o.o.) - Partner
 
Zamówienie obejmuje wykonanie metodą kompleksową dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV relacji Piła Krzewina – Plewiska, od bramek liniowych rozdzielni 400 kV w SE Piła Krzewina (pola nr 7 i 12) do bramek liniowych rozdzielni 400 kV w SE Plewiska (pola nr 1 i 2), wyposażonej w 2 przewody odgromowe typu OPGW 48J. W zakresie obowiązków Wykonawcy znajduje się demontaż całej linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska o długości 87,3 km, który może nastąpić po uruchomieniu projektowanej linii 400 kV.
 
Szacowana długość projektowanej linii wynosi ok. 113 km.
 
W zakres zamówienia wchodzi:
 1. Prowadzenie działań z zakresu komunikacji społecznej w oparciu o opracowany Program Komunikacji Społecznej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Uzyskanie na rzecz Zamawiającego prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
 3. Uzgodnienie wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji – uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem,
 4. Pozyskanie na rzecz Zamawiającego służebności przesyłu bez ograniczenia czasowego dla nowo budowanej linii 2×400 kV Piła Krzewina - Plewiska.
 5. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla całości przedmiotu zamówienia.
 6. Uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiającego (zgodnie z obowiązującą procedurą odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku sieciowego).
 7. Przebudowa obiektów kolidujących z projektowaną linią.
 8. Zakup, dostawa, magazynowanie i transport na plac budowy niezbędnych materiałów do budowy linii.
 9. Demontaż istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina – Plewiska na całej długości linii od SE Piła Krzewina do SE Plewiska.
 10. Wykonanie prób technicznych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów.
 11. Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji eksploatacji linii i ich uzgodnienie z Zamawiającym
 12. Zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji umożliwiających rozpoczęcie i prowadzenie eksploatacji linii. Przekazanie całości wdrożonego przedmiotu zamówienia do eksploatacji.
 13. Wykonanie wszystkich innych prac niezbędnych do realizacji w całości zakresu przedmiotu zamówienia.
Na rysunkach poniżej przedstawiono fragment KSE objętego przedsięwzięciem inwestycyjnym:
 rys
 
Termin wykonania zamówienia: 72 miesiące liczone od daty podpisania umowy.
 
Inwestycja realizowana w oparciu o specustawę przesyłową – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1265)