1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2019-01-03
Kanalizacja Bydgoszcz

Bydgoszcz

 Październik 2018


 
W dniu 30.10.2018 r. Konsorcjum firm IDS-BUD S.A. oraz DIM CONSTRUCTION Sp. z o.o. podpisało umowę na Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych oraz przeprowadzenie rozruchu w ramach przedsięwzięcia stanowiących kontrakt o nazwie „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Część 1, Część 2, Część 3.”.
 
Inwestorem są Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
 
Zamówienie jest finansowane ze środków publicznych (w tym ze środków Funduszu Spójności).
 
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie i wykonanie takiego systemu kanalizacji deszczowej na terenie całej Bydgoszczy, który będzie obejmował poza wybudowaniem nowych kanałów i urządzeń, również przebudowy istniejących obiektów, oraz który będzie spełniał poniższe zadania:
 • Ograniczał skutki występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych,
 • Minimalizował podtopienia budynków oraz zalewanie ulic,
 • Chronił wody rzek poprzez ograniczanie negatywnego, niekontrolowanego spływu wód deszczowych do rzek Brdy i Wisły,
 • Usprawniał pracę sieci kanalizacji deszczowej poprzez przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o złym stanie technicznym uwzględniając zmiany klimatyczne – deszcze nawalne,
 • Retencjonował wody opadowe poprzez budowę zbiorników retencyjnych,
 • Wykorzystywał wody opadowe do nawadniania terenów zielonych w okresach suchych,
 • Zapewniał jakość wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do odbiornika, tak aby spełniały one wymagania określone w Polskim Prawie,
 • Wykorzystywał w systemie sieci kanalizacji deszczowej naturalnych zbiorników wodnych.
 
Przedmiot Kontraktu, według dokumentacji kontraktowej, obejmuje prace projektowe i wykonawcze następujących obiektów:
 • Kanalizacji deszczowej grawitacyjnej – ok. 18 km,
 • Przewodów tłocznych- ok. 1 km
 • Zbiorników retencyjnych szczelnych – 71 szt. (w tym 35 zbiorników opróżnianych ciśnieniowo), 
 • Adaptacja stawów wodnych 11 szt.
 • Zbiornik infiltracyjny otwarty – 1szt.
 • Zbiorników retencyjnych ze skrzynek rozsączających – 4 szt.,
 • Oczyszczalni wód opadowych i roztopowych, w tym:
  • Separatory zintegrowane z osadnikiem – 5 szt.,
  • Separatory substancji ropopochodnych – 15 szt.,
  • Osadniki zawiesiny – 15 szt.
  • Systemy oczyszczania ścieków Typ 1 – 7 szt.
  • System oczyszczania ścieków Typ 2 – 1 szt.
 • Urządzenia systemu hydrofitowego,
 • Upust w stylu ogrodu japońskiego – 5szt.
 • Instalacja nawadniania terenów zielonych – 2szt.
 • Wylotów do odbiorników – 20 szt.,
 • Rozszczelnienia istniejącej powierzchni - 2.116 m2.
 
Uzyskanie oczekiwanych efektów powinno opierać się o wysoką jakość zastosowanej technologii i urządzeń przy minimalizacji kosztów eksploatacji.  
 
Termin realizacji: 31.12.2020 r.