1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2019-10-25
Budowa Kolektora Centralnego
Olsztyn

Październik 2019

 

 
W dniu 25.10.2019 roku w Olsztynie została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Budowa Kolektora Centralnego Bis w ul. Leśnej w Olsztynie”.
 
Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
 
Wykonawcą jest Konsorcjum w składzie:
 1. IDS-BUD S.A. – Lider Konsorcjum
 2. Henryk Mazur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mazur – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur – Partner Konsorcjum.
 
Zakres robót przewiduje:
 • roboty przygotowawcze;
 • roboty ziemne;
 • roboty technologiczne związane z wykonaniem zaprojektowanego kolektora (w tym kanał w wykopie otwartym oraz odcinki wykonywane mikrotunelingiem);
 • zabezpieczenia i przebudowy kolizji z istniejącym uzbrojeniem (sieci wod - kan., kable energe-tyczne i teletechniczne);
 • przełączenie istniejących kanałów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych;
 • zabezpieczenie skarp przed utratą stabilności ściankami z grodzic stalowych (traconych);
 • roboty drogowe związane z odtworzeniem i naprawą nawierzchni oraz z wykonaniem wjazdu ciężkiego sprzętu z leśnej drogi wywozowej na ul. Leśną;
 • wykonanie murków oporowych w poboczach ul. Leśnej – w miejscach zbliżenia do jezdni odcinków kolektora przykrytego nasypem
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej;
 • wykonanie nasadzeń kompensacyjnych zieleni.
 
Charakterystyka obiektu:
Grawitacyjny kolektor sanitarny z rur kamionkowych lub innych rur sztywnych spełniających kryterium równoważności: - kanał z rur Φ 1,20 m w wykopie – 2968,5 m - kanał z rur Φ 1,20 m wykonywany metodą bezwykopową (mikrotunelingiem) – 680,5 m - kanał z rur 2 x Φ 0,80 m, ciąg podwójny z konstrukcją odciążającą na wjeździe do lasu – 2 x 16 m.
Ponadto, w ramach realizacji wykonane zostaną:
 • komory rewizyjne i przełączeniowe;
 • komory rozdzielcze z armaturą zaporowo-regulacyjną (K 1/2, K58);
 • włączenie kanałów grawitacyjnych Φ 0,80 m i Φ 0,20 m;
 • włączenie istniejących rurociągów tłocznych dn 400 mm i dn 450 mm, wykonanie zabezpieczenia rurociągów tłocznych w drodze leśnej;
 • przebudowa wodociągu wody surowej PVC d = 110 mm i studni wodomierzowej;
 • zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych SN dwudzielnymi rurami osłonowymi przy skrzyżowaniach z zaprojektowanym kolektorem i rurociągami tłocznymi;
 • wzmocnienie istniejącej skarpy ścianką szczelną z traconych grodzic stalowych – na długości 12 m; - ścianki oporowe pomiędzy jezdnią ul. Leśnej a kolektorem – na odcinkach równoległych do odc. K23 ÷ K26 i K30 ÷ K32;
 • przebudowa kabli zasilającego i sygnałowego kamery monitoringu (własność Zamawiającego);
 • przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej będącej własnością Zamawiającego;
 • wycinki drzew i krzewów kolidujących z realizowanymi obiektami;
 • nasadzenia kompensacyjne drzew – w ramach odszkodowania za wykonaną wycinkę.
 
Termin realizacji: 25.04.2021 r.