1. STRONA GŁÓWNA
 2. O FIRMIE ▼
  1. Historia firmy
  2. Nasze cele
  3. Certyfikaty
  4. Władze
  5. Grupa Kapitałowa
 3. OFERTA ▼
  1. Budownictwo ogólne
  2. Budownictwo inżynieryjne
  3. Budownictwo paliwowe
  4. Budownictwo energetyczne
  5. Budownictwo komunikacyjne
  6. Inwestycje zagraniczne
 4. AKTUALNOŚCI ▼
  1. Aktualności
  2. Informacje prasowe
  3. Nagrody i wyróżnienia
 5. REALIZACJE
 6. PRACUJ Z NAMI ▼
  1. Ogłoszenia
  2. Studenci i praktykanci
 7. KONTAKT ▼
  1. Kontakt dla mediów
  2. Kontakt
REALIZACJE
2020-05-12
Międzysystemowy gazociąg
smallimg1smallimg2smallimg3left-baner

Warszawa

 Maj 2020


 
gazociag-baner
Dnia 12 maja 2020r. Spółka IDS-BUD podpisała umowę na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn.: „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej  i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego tj. gazociąg Polska-Litwa odcinek północny”: ZADANIE NR 1 od ZZU Rudka Skroda do ZZUP Konopki o długości 60,643 km (od km 0 do km 60,643).  
 
Zamawiający: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  
 
Zakres zamówienia:
Umowa obejmuje kompleksowe wykonanie Inwestycji tj. budowę gazociągu w/c DN700, MOP 8,4 MPa o długości 60,6km wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie.
Na trasie zlokalizowane będą:
 • 3 zespoły zaworowo-upustowe: ZZU Rudka Skroda, ZZU Gnatowo oraz ZZU Konopki;
 • 26 przekroczeń podziemnych wykonywanych metodami bezwykopowymi (przewierty poziome sterowane/mikrotuneling);
 
Gazociąg będzie przebiegał przez terytoria województwa podlaskiego następujących gmin: Mały Płock, Stawiski, Grabowo, Wąsosz, Szczuczyn, Grajewo.  
 
Opis szczegółowy:
Inwestycja jest dofinansowana przez Unię Europejską w ramach Projektu o znaczeniu wspólnotowym „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, PCI).
 
Realizacja Umowy obejmuje w szczególności następujące zobowiązania Wykonawcy:
 1. wykonanie wszystkich czynności objętych Umową i Dokumentacją,
 2. dostawę Materiałów i Urządzeń związanych z realizacją Inwestycji, z wyjątkiem Dostaw Inwestorskich (dokonanie ich odbioru, składowanie),
 3. zapewnienie bezpiecznego miejsca składowania Materiałów, Urządzeń oraz Dostaw Inwestorskich,
 4. zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej, archeologicznej oraz saperskiej Inwestycji,
 5. budowę gazociągu wraz z obiektami towarzyszącymi,
 6. realizację robót technikami bezwykopowymi,
 7. wykonanie wszelkich niezbędnych robót polegających na usunięciu pni i korzeni pozostających po wycince drzew i krzewów,
 8. przeszkolenie personelu Zamawiającego w pełnym zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania Inwestycji po jej Odbiorze Eksploatacyjnym,
 9. wykonywanie działań komunikacyjnych,
 10. doprowadzenie Terenu Budowy oraz jego otoczenia do stanu z dnia jego zajęcia oraz doprowadzenie Terenu Budowy do należytego stanu i porządku oraz wypłacenie właścicielom lub innym podmiotom posiadających tytuł prawny do nieruchomości odszkodowania za szkody, które powstaną na tych nieruchomościach w związku z prowadzeniem na nich Robót,
 11. wykonanie czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania Inwestycji, odbiorów i uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie, niezbędnych do prawidłowej eksploatacji Inwestycji.
 
Termin realizacji: 26 miesięcy.