Oczyszczalnia Ciechanów

IDS-BUD S.A. dnia 22.04.2013 podpisał umowę na „Budowę stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych wraz z gospodarką cieplną i modernizacją obiektów towarzyszących w Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie.”...

więcej...

Oczyszczalnia ścieków Puławy

IDS-BUD S.A. 28 czerwca 2013 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo – energetycznej – Kontrakt nr 7.4.1 - Etap I”, którego Zamawiającym jest: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o.

więcej...

Kanalizacja sanitarna

IDS - BUD S.A. 23 sierpnia 2013 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogacicy”. Zamawiającym jest GMINA KLUCZBORK. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 14 km w systemie grawitacyjno- ciśnieniowym wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej celem odprowadzenia ścieków z budynków

więcej...

Oczyszczalnia ścieków Łęgi

IDS- BUD S.A. 14 sierpnia 2013 r. podpisał umowę na realizację kontraktu pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem – etap 2”. Zamawiającym jest SEWIK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o

więcej...

Wodociągi Warszawa

IDS-BUD S.A. 2 października 2013 r. podpisał kontrakt pn.:„Rozbudowa technologii uzdatniania wody Zakładu Wodociągu Praskiego”. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

więcej...

Wodociągi Pruszków

IDS-BUD S.A. 5 grudnia 2013 r. podpisał umowę na realizację zadania pn:. „Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego”.

więcej...

Terminal Naftowy

Konsorcjum firm z IDS-BUD jako Liderem podpisało 8 kwietnia 2013 r. umowę wykonawczą na budowę terminala naftowego w Gdańsku dla PERN "Przyjaźń" S.A.

więcej...

Śląskie Centrum Chorób Serca

IDS-BUD S.A. dnia 29.04.2013 podpisał umowę na „Rozbudowę Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (moduł C) – utworzenie ogólnopolskiego centrum kliniczno-naukowego transplantacji płuc i serca oraz leczenia mukowiscydozy u dorosłych i dzieci wraz z budową parkingów dla modułu B oraz modułu C Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu”

więcej...

Oczyszczalnia Ścieków Olkusz

IDS-BUD S.A. 16 maja 2013 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pod nazwą „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu dla projektu pn.: Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I”. Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ,ul. Kluczewska 4, 32- 300 Olkusz

więcej...

Linia 400 kV Ełk Bis

IDS-BUD S.A. 25 czerwca 2013 r. podpisał umowę na realizację zamówienia pn. „Budowa linii 400 kV Ełk Bis – Granica RP.” Zamawiający: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna. Wykonawca: konsorcjum w składzie: IDS-BUD S.A. - Lider Konsorcjum, ENPROM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum

więcej...

Realizacja: Informatikon