TERMINAL NAFTOWY W GDAŃSKU

Gdańsk


IDS-BUD i Partnerzy wybudują Terminal Naftowy w Gdańsku
Konsorcjum firm z IDS-BUD jako Liderem podpisało umowę wykonawczą na budowę terminala naftowego w Gdańsku dla PERN "Przyjaźń" S.A. Na blisko 30 hektarach powierzchni terenu zostaną rozbudowane instalacje przeładunkowo-magazynowe dla ropy naftowej i ich pochodnych w Porcie Północnym.
W ramach realizacji projektu przewidywane są następujące prace projektowe i wykonawcze:
 • Kompleksowy projekt Terminala Naftowego (etap I i II) w zakresie szczegółowo określonym w Wytycznych Funkcjonalno-Użytkowych,
 • wybudowanie Terminala w zakresie parku zbiornikowego obejmującego 6 zbiorników na ropę naftową
  z dachami pływającymi o pojemności 62 500 m3 każdy, wraz z instalacjami technologicznymi ropy naftowej
  w parku zbiorników, przewodami, armaturą i agregatami pompowymi w przepompowni ropy naftowej oraz rurociągami przesyłowymi, które zostaną włączone w istniejące ropociągi DN1200 mm, biegnące w kierunku Naftoportu (ciężar konstrukcji stalowych wraz z instalacjami wyniesie ok. 15 200 ton),
 • budynek administracyjno – techniczny (z wyłączeniem części przeznaczonej do obsługi logistycznej), wraz
  z centralną dyspozytornią i główną jednostką systemów automatyki oraz w pełni wyposażonym laboratorium do badania ropy naftowej,
 • pompownia wodna i pianowa z ujęciem wody morskiej oraz obwodową siecią p.poż. i nazbiornikowymi systemami gaszenia pożaru i wyposażeniem w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • oczyszczalnia ścieków deszczowych i substancji ropopochodnych wraz z kolektorem głównym i siecią rozdzielczą,
 • Pozostałe instalacje pomocnicze dla parku zbiorników na ropę naftową wraz systemem monitoringu oraz infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z celem jakiemu ma służyć łącznie z przekazaniem do użytkowania oraz ogrodzenie terenu.
Czas realizacji to 32 miesiące od dnia zawarcia umowy. Budowa Terminala Naftowego w Gdańsku dla magazynowania i przeładunków ropy naftowej i paliw płynnych umożliwi obsługę transportu morskiego, rurociągowego, kolejowego
i drogowego w obrębie terenów Zarządu Morskiego Portu Gdańsk oraz pomiędzy istniejącymi obiektami „Naftoportu” wraz z łączącą infrastrukturą przesyłową. Lokalizacja Terminala Naftowego w pobliżu trzech istniejących rurociągów PERN łączących rozbudowywaną Bazę w Gdańsku z pirsem przeładunkowym „Naftoportu” umożliwi włączenie rurociągów surowcowych wychodzących z Terminala Naftowego oraz przesył ropy naftowej w relacjach: import - eksport oraz przesył jej w kraju istniejącą siecią rurociągów naftowych.
Realizacja: Informatikon