OCZYSZCZA-
LNIA ŚCIEKÓW
CIECHANÓW

Ciechanów

kwiecień 2013

Budowa stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych wraz z gospodarką cieplną i modernizacją obiektów towarzyszących

IDS-BUD S.A. dnia 22.04.2013 podpisał umowę na „Budowę stacji termicznej utylizacji osadów ściekowych wraz z gospodarką cieplną i modernizacją obiektów towarzyszących w Oczyszczalni Ścieków w Ciechanowie.” Zamawiającym jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji W Ciechanowie Sp. z o.o. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i montażowych. Inwestycja jest częścią projektu pod nazwą "Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Spodziewanym efektem ekologicznym po realizacji inwestycji będzie:
  • odwodnienie i wysuszenie ok. 14 tys. t/r osadów pościekowych pozwalające na współspalanie lub spalanie osadów poza oczyszczalnią;
  • poprawa procesu fermentacji osadów powodująca wzrost produkcji biogazu;
  • wykorzystanie wytworzonego biogazu dla produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej poprzez zastosowanie agregatu kogeneracyjnego;
  • wytworzenie „zielonej” energii elektrycznej w ilości ok. 12 000kWh/d;
  • dostosowanie istniejących obiektów do współpracy z projektowaną instalacją termicznej utylizacji osadów;
  • zmniejszenie zużycia wody pitnej na cele technologiczne;
  • poprawa standardu technicznego oczyszczalni;
  • zwiększenie elastyczności pracy oczyszczalni.
Termin realizacji: Listopad 2015 rok.
Realizacja: Informatikon