smallimg1 smallimg2 smallimg3 smallimg4

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

 

Olkusz

maj 2013
Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy
bigimg1

 

IDS- BUD S.A. 16 maja 2013 r. podpisał umowę na realizację Kontraktu pod nazwą „Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu dla projektu pn.: Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze – etap I” .

Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ,ul. Kluczewska 4, 32- 300 Olkusz.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i rozbudową Oczyszczalni Ścieków w Olkuszu, tj.:

1.1. Przebudowa budynku krat,

1.2. Budowa piaskownika i płuczki piasku,

1.3. Przebudowa osadnika wstępnego,

1.4. Przebudowa i rozbudowa bloku biologicznego,

1.5. Przebudowa budynku dmuchaw,

1.6. Budowa zbiornika osadu przefermentowanego

1.7. Przebudowa budynku odwadniania osadu i magazynu osadu odwodnionego,

1.8. Budowę solarnej suszarni osadu i magazynu osadu wysuszonego,

1.9. Przebudowa instalacji biogazu i budowa agregatu ko generacyjnego,

1.10. Budowa stacji zlewczej,

1.11. Przebudowa maszynowni i szybu WKF-u,

1.12. Budowa instalacji wewnętrznych, przebudowa i budowa miedzy obiektowych sieci technologicznych (w tym instalacja wody technologicznej ),sieci wod.-kan., elektroenergetycznych sieci zasilających i sterowania (AKPiA),

1.13. Rozbudowa dróg wewnętrznych,

1.14. Budowa obiektów małej architektury ( wycinki drzew i krzewów i nasadzenia)


Termin realizacji : 16 miesięcy

 

Realizacja: Informatikon