Oczyszczalnia w Myśliborzu

Myślibórz

 Październik 2017

 

 
zdjecieW dniu 24.10.2017 r. firma IDS-BUD S.A. podpisała umowę na realizację kontraktu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Myśliborzu wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej Golenice-Myślibórz”.
 
Zamawiającym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 
Przedmiotem zamówienia jest projekt, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Myśliborzu realizującej procesy mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków. Ponadto zakres robót obejmuje budowę kolektora kanalizacji sanitarnej Golenice – Myślibórz. W ramach tych robót wykonany zostanie kolektor grawitacyjno- tłoczny ściekowej kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i kanałami przyłączeniowymi do posesji w zlewni kolektora, włączenie do kolektora wykonany zostanie system sterowania i monitoringu stanów pracy przepompowni ścieków z przesyłem sygnałów do sterowni oczyszczalni ścieków w Myśliborzu (światłowód doprowadzony do sterowni stacji uzdatniania wody w Myśliborzu skąd sygnał zostanie przesłany do sterowni oczyszczalni ścieków w Myśliborzu), a także zostanie zamknięta oczyszczalnia ścieków w Golenicach poprzez demontaż wylotu ścieków oczyszczonych do jeziora Dobropolskiego wraz z demontażem kanału dopływowego tych ścieków. Dodatkowo zadanie obejmuje wymianę wyposażenia istniejącej przepompowni ścieków w Golenicach.
 
Cele inwestycji:
  • Zapewnienie zgodności z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych 91/271 /EEC;
  • Ochrona źródeł wód powierzchniowych i podziemnych;
  • Umożliwienie spełnienia wymogów prawnych dotyczących postępowania z odpadami powstającymi w procesie oczyszczania ścieków komunalnych, w tym dyrektywy składowiskowej (1999/31/EC), dyrektywy 1986/278/EWG oraz tzw. Working document on sludge. 3rd Draft - EC DG XI, ENV/E.3/LM (2000) w sprawie osadów ściekowych.
 
Termin realizacji: 30.08.2019 r.
 
Realizacja: Informatikon